ank___nn_.png (372 bytes)
© 2003, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Uveřejněno v Konstelaci č.33/2003 str.20,37


Černá a Bílá Luna

Petr Rastokin

V poslední době se opět objevila řada úvah o významu Lilith - Černé Luny (apogeum Lunární dráhy). Společným jmenovatelem většiny těchto spekulací je snaha vydobýt výsledek z mytologického příběhu. Nicméně k řešení stačí - ostatně jako ve většině podobných případů - znalost archetypů, jejich funkcí a geometrie.

V dalším budu vycházet z definice Černé Luny jako apogea Lunární dráhy (odzemí). S tímto bodem je spojen druhý bod - perigeum Lunární dráhy (přízemí), někdy nazývaný Bílá Luna. Oba tyto body dohromady tvoří nedělitelný, duální celek. Z uvedeného a z archetypu Luny již lze odvodit základní charakteristiku obou bodů.

Luna ovládá "proměnu ve hmotném" (viz. [1] a tamtéž o vztahu k duševnímu) - s tím souvisí i čtení informace uložené ve hmotě resp. zápis informace do hmoty (přesněji přepis), přičemž zmíněné čtení je jen průvodním efektem při zápisu (překonávání setrvačnosti, odpor při přepisu). V důsledku pak, v místě, kde se Luna po eliptické dráze pohybuje nejpomaleji (apogeum), je přepis nejdůkladnější - skutečné "přeorání" obsahu - v místě nejrychlejšího pohybu je naopak "Lunární působení" nejslabší a mohou vystoupit na povrch atributy méně vázané na hmotu (informace není "přehlušena" tím co by "přečetla" Luna - a ani není přepsána).

Poněkud zhuštěně lze říci, že Černá Luna působí v horoskopu jako "generální destruktor" (příklad "použití" viz. [2] ). Je nutné si uvědomit, že dané místo je "přeoráváno" s každým oběhem Luny, takže vlastně neudrží žádnou konkrétní (!) informaci (viz. dále "orbis"). Tím se "produkt" účinku Černé Luny nejvíce blíží "primární matérii" alchymistů - nejde to uchopit, očuchat, popsat (jakési "duchovní neutrino"). Jedná se o prostý důsledek rozrušení "konkrétního" obsahu, tj. rozložení na protoformy, pro které neexistuje "pozemské" vyjádření. Samotná "váha" (závažnost) - což je základní atribut působení hmoty - se zachovává. Navíc je takto získaný "univerzální materiál" (nezatížený konkrétní minulostí) proměnitelný do té či oné určité podoby působením ostatních funkcí v horoskopu (že při tom z někoho vyleze "běs", není na vině Lilith).

Podle stejné logiky je Bílá Luna zdrojem toho "nejstálejšího" (nejméně podrobeného neustálému přepisu). Podle povahy dalších prvků (pokud tam nějaké jsou) se výsledek může projevit např. úzkým zaměřením na nějakou aktivitu - skutečné "klapky na očích" vůči všemu ostatnímu. Může to skončit jak naprostou zaslepeností, tak velmi soustředěným usměrněním při realizaci nějakého cíle. Příkladem "řízených klapek" může být sextil Saturna na Bílou Lunu v konjunkci se Sluncem a Antivertexem v Rybách (a samozřejmě trigon na Lilith a Vertex v Panně) v horoskopu jedné kolegyně (v jejím případě je to použito pro úzké zaměření na homeopatii).

Daleko obtížnější, než odvození základních charakteristik obou bodů, je určení orbisu účinku. Praxe naznačuje, že se jedná o body s orbisy nejvýše několika stupňů, nicméně samotná rychlost se např. u apogea ještě v orbisu 20° změní jen o 0.1°/den (pro 10° jen o 0.025°/den). Bohužel podrobný výklad předpokládá u čtenáře dosti masívní průpravu z fyziky a navíc zde nevystačíme "jen" s klasickou fyzikou. Pokusím se proto alespoň logiku naznačit.

Příčinou je zrychlení (zpomalení) - fenomén, který v celé astrologii určuje okamžiky počátků (ať start letadla na ranveji, rozjezd autobusu, či první nádech novorozence). V okamžiku zrychlení je daná soustava (v nějaké míře) vyvázána z okolního časoprostoru (stává se více autonomní, proto počátek toho "autonomního"). V případě "prvního nádechu" (první styk krve se vzdušným kyslíkem) dochází ke skutečné "explozi" - tj. zapálení života - rozhoření (zrychlení pohybu molekul). Jedním z důsledků je také rozrušení (známé "zapomenutí") informace přenášené přes "hranici" z onoho světa (proto ty "přidušený", promodralý děti ledcos vědí).

V našem případě vstupuje do hry jiná stránka uvedeného fenoménu. Oba body jsou místem, kde k zrychlení/zpomalení nedochází. Jinak řečeno, všude jinde je propojení Luny s právě procházeným místem v té, či oné míře oslabeno. Jako dílčí závěr můžeme říci, že zmíněné body se od okolí s podobnou rychlostí liší právě mírou "sepětí" s místem a tím i kvalitou působení na dané místo (nejedná se tedy "jen" o intenzitu samotného účinku).

V závěru se ještě vrátím k archetypálním charakteristikám z první části. Z uvedeného mělo vyplynout, že ať v případě Černé Luny či Bílé Luny, nelze nalézt nějakou konkrétní "charakteristiku", vypovídající o vlastnostech člověka. To vysvětluje, proč ji mnozí tak marně hledají. Na druhou stranu, pokud se astrolog setkává jen z určitým typem lidí, potom jejich společný způsob "využití" Černé (Bílé) Luny snadno považuje za onu kýženou charakteristiku. Jedná se spíše o prostředek - byť s dosti speciálním účinkem - a také platí, že se nemusí projevit v každém horoskopu. Podobně - pokud v mytologii nehledáme příběhy, ale archetypální schémata, je shoda s mytologií víc než dobrá. Ostatně "Generální destruktor" (Lilith) není žádná temná síla, ale nástroj - s výsledkem úměrným způsobu použití (viz. zmíněný Brahe).[1]: KONSTELACE 1996, č.21, P.Rastokin: Systémy astrologických domů
     (odstavec "Karmické domy" - o působení Luny)


[2]: KONSTELACE 1998, č.23/24, Texty z II.evropského astrologického kongresu
       P.Rastokin: přednáška "Tycho Brahe"
(separát)  str.46


[-]: KONSTELACE 2003, č.33 str.18-19, P.Rastokin: CYKLUS VĚKŮ
Zde lze mj. nalézt doplňující informaci o vztahu Karmických domů (tj. Nodálu) k zodiaku a "horizontálním domům".

[-]: Eukarpia 2022 - Astrologické principy a Harry Potter
V přednášce je mj. uveden horoskopický příklad působení Černé Luny včetně podrobného popisu.
Příklad je navíc zajímavý tím, že pochází z nezávislého (tj. neastrologického) zdroje.ZPĚT  na hlavní stránku


23:37:19, 01.června 2024