ank___nn_.png (372 bytes)
© 2001, 2003, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Uveřejněno v Konstelaci č.33/2003 str.18-19
(Zde je uveden původní text z fora)
(zelený text kurzívou je doplněn, původně v textech nebyl)
Je nutné si to kreslit,  bez tužky a papíru,  jen pouhým čtením,  to v představě nestvoříte!


CYKLUS VĚKŮ

vysvětlení posloupnosti epoch tj.  ...Věk Berana, Ryb, Vodnáře ...
(z debaty na České Astrologické Stránce)


Otázka 850.
Re: Cyklus věků (pokračuje z otázky 838)
8. odpověď odeslal(a) Petr Rastokin v Pondělí 22.Října 2001 22:05:44


add 838/29  Petře Trnko, samozřejmě, že vývoj postupuje Beran,Býk.., nicméně si myslím, že Cyklus věků je důsledkem zcela jiné logiky (viz dále). Poznamenám, že vývoj je speciální případ geneze, tj. když geneze probíhá v čase a prostoru.

Průchod dvanácti částmi celku (cyklu) dopředu (direktně tj. vně-aktivní průchod) je o GENEZI, pozpátku (retrográdně tj.vně pasívní) o REFLEXI, retrospekci (někdy dokonce i "jít do sebe"), tj. jsme "působeni" (Viz. také čl. "22 písmen").

------------

K samotné otázce CYKLUS VĚKŮ: Domnívám se, že k řešení stačí předchozí odstavec o genezi/reflexi a znalost fungování uzlů (jakýchkoli!). Jen upozorním, že existence dvou různých oběžných rovin zaručuje jak existenci uzlů, tak existenci dvanáctinného dělení (viz. čl. "22 písmen"). A následně - pokud byl zvolen počátek - i existenci přechodu 12-->1 (hrot "1" - obvykle výstupný uzel, ale né nutně).

Podstata řešení je v tom, že jiné důsledky má, pokud se nějaké prostředí vůči jinému pohybuje retrográdně, a jiné důsledky, pokud se pohybuje direktně. Ukáži to na pohybu jednak vůči horizontu (1), jednak Lunárním uzlům (2) a pak použiji na tropický (3) resp. fixní zodiak (4).

-(1)- Vůči  horizontu  (resp. Asc-Desc) se VŠECHNO pohybuje RETROGRÁDNĚ (mimo myšlenky). A tedy retrográdně také daným systémem "horizontálních" domů (jsou obrazem naší životní zkušenosti). A hodinu za hodinou, den za dnem jsme "zaváženi" podněty zvenčí i zevnitř (jestli je akceptujeme je jiná věc).

Důležitá poznámka: V řešeném kontextu je uvažování direktních "škubnutí" uzlů i "dočasné" retrogradity planet bezpředmětné (viz dále). Proto je až do konce textu pomíjím (pro větší přehlednost a bez vlivu na výsledek).

-(2)- Vůči  Nodálu  (resp. Lunárním uzlům) se VŠECHNO pohybuje DIREKTNĚ. To co bylo "utopeno" ve 12.karmickém domě je přechodem přes Dračí hlavu "vyvlečeno na světlo boží" do 1.karmického domu. Jelikož je Nodál těsně spojen s Lunou, jsou zvěstovány ty věci, které byly "načechrány" oběhem Luny. Tedy věci spojené s duší a jejím ve-vázáním do hmotného. Jinak řečeno - cokoliv jsme učinili - je nám nejpozději jedou za zhruba 19 let "omláceno o hlavu". Z retrogradity středního uzlu plyne, že "neodvratně omláceno" a proto jsou uzly spojovány s "karmičností".

-(3)- Vůči  tropickému zodiaku - ve středně a dlouhodobém horizontu (tj. od 1 roku výš) - se mimo Nodálu VŠECHNO pohybuje DIREKTNĚ. A přechod RYBY-->BERAN pak v Beranu zvěstuje to "vylovené" z rybího moře (jak to známe z archetypu Berana a Ryb). RETROGRÁDNÍ Nodál (L.U.) naopak naplňuje, "zaváží" (někdy spíš zaneřáďuje) tento svět podněty z naší "práce_na_životní_cestě" (==karma).

-(4)- Pro  fixní zodiak  je to stejné jako pro tropický s tím, že navíc je zde RETROGRÁDNÍ i tropický zodiak. Ten funguje podobně jako NODÁL, ale v horizontu epoch. To jest naplňuje či zaneřáďuje fixní zodiak podněty z "práce" jednotlivých epoch (zde epocha míněna obecně tj. alespoň stovky let).

Nyní se vrátíme zpět k přechodu RYBY-->BERAN tropického zodiaku:
-(3')- Zmíněný DIREKTNÍ pohyb fixního zodiaku v tropickém potom "zvěstováním" v Beranu (tropického zodiaku) "odměřuje" čas epoch.

Následující odstavec tvrdí totéž jako předchozí věta - jen poněkud podrobněji a místo jakéhokoliv fixního zodiaku je použit  Mytologický zodiak.

-(3")- Průchod JARNÍHO BODU tropického zodiaku jednotlivými ZNAMENÍMI MYTOLOGICKÉHO ZODIAKU "vytahuje na světlo boží" obsah příslušného znamení Mytologického zodiaku a tím dává danému období jeho "zabarvení" v sledu epoch. Toto "zabarvení" je fakticky esencí celé 1/12 hvězdného nebe (ať archetypálně či mytologicky) a je také tím co daná epocha ZVĚSTUJE horizontu věků (horizontu věků v nás - jinde to nemá smysl).

K předchozímu odstavci i k Mytologickému zodiaku viz čl. v Doteku č.10/1999 "Proč jsou HADI A ŠTÍŘI NA NEBI.

Závěr je tedy - sled epoch je důsledek "objevení se" znamení Mytologického zodiaku v Beranu tropického zodiaku a jarní bod tropického zodiaku ukazuje do Mytologického zodiaku, co se právě "vynořuje" z Ryb.

-------------------------
Vymezení použitých pojmů:

HORIZONTÁLNÍ DOMY - domy spojené s místním horizontem (Placidus, Koch, Campanus ...).

ZODIAKÁLNÍ DOMY - dvanáctinné (ekvální) dělení ekliptiky s určeným počátkem, např. znamení zodiaku, Nodál...

NODÁL - zodiakální domy s počátkem na Dračí hlavě == Karmické domyNodál je dokonce mnohem starší než znamení zodiaku. Pochází ještě z doby, kdy se "roky" měřily Lunárními oběhy (viz také "bibličtí králové").

FIXNÍ ZODIAK - zodiak nehybný vůči sféře stálic. Zodiak nějakého konkrétního okamžiku.

TROPICKÝ ZODIAK - zodiak spojený s okamžitým jarním bodem (equinox of day). V důsledku precese se pohybuje vůči sféře stálic. V každém okamžiku je totožný s nějakým konkrétním fixním zodiakem.

MYTOLOGICKÝ ZODIAK (zde bez. precizování) - zodiak, kde jednotlivá znamení nejlépe korespondují se stejnojmennými souhvězdími. Tento zodiak je zároveň základní "mírou" 8.sféry - sféry stálic a jeho dvanáctinné dělení (nikoli počátek!) je odvozen od dvojice oběžných rovin ekliptika-galaktický rovník (jen na okraj: průchod podél gal.rovníku je součástí kdejaké mytologie). Formálně Mytologický zodiak splývá s jedním konkrétním fixním zodiakem (zhruba se zodiaku pro rok 200 n.l.)
-------------------------

Pozn1.: Z uvedeného o Nodálu lze také dovodit, o čem to je když se Lunární uzly právě pohybují direktně.

Pozn2.: Kromě KONSTELACE jsou ostatní citované články u mne na webu.

Pozn3.: Pojem MYTOLOGICKÝ ZODIAK vznikl při jedné z mých diskusí s Milanem Špůrkem.

Zdravím Vás Rastokin

ZPĚT  na hlavní stránku


04:52:22, 23.dubna 2023