ank___nn_.png (372 bytes)
© 1998, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

22 PÍSMEN

Proč je zodiakálních znamení právě 12

Existence 12 znamení je dána pouze a výhradně !! TOPOLOGICKÝMI vlastnostmi sféry. A fyzikální realita nedělá nic jiného, než že tuto "geometrickou příčinu", tyto geometrické vlastnosti koule projevuje ve hmotném světě.

Následující odstavec není pro zbytek textu nevyhnutelný, nicméně považuji za korektní uvést, o co se uvedená tvrzení opírají.

Existuje funkce na sféře (podobná funkci "rychlost ascendentu") s touto vlastností: Totální diferenciál v bodě (jako funkce) má harmonický rozvoj, který obsahuje pouze první 3 harmonické ! Přesněji - rozvoj je sice nekonečný, ale reziduum řady, počínaje 4. harm. je o tři řády menší, než 3.harm (poslední významný člen), a navíc sudé členy od čtvrtého výše jsou identicky rovny nule.. Reziduum má tedy podobu skutečného šumu. Pro "humanitněji" zaměřené uvedu, že pojem "harmonické" je zde vztažen k jakémukoli cyklu, periodě (geometricky kruh 360°) a tedy 1.harmonická znamená "kmitne" za periodu jednou, 2.harmonická - kmitne dvakrát, 3.harmonická - kmitne třikrát atd.

Zmíněná funkce popisuje určitý vztah dvou různých rovin, v nichž v každé něco obíhá. Společnou jednotkou (největším společným dělitelem) pro 1., 2. a 3.harmonickou je právě úsek 30° tj. 1/12 kruhu. Důsledek je, že v každé ze zmíněných rovin se indukuje (nezávisle na druhé) dvanáctinné dělení.

!! Právě 12, ne např. 24, to by tam musela být ještě 4.harmonická !!

V našem světě to znamená, že jestliže Slunce obíhá v rovině ekliptiky a "človíček" (s rotující Zemí) obíhá v rovině rovníku (obr.1 a 2.), pak v každé vteřině svého bytí vytváří človíček ve svém vnitřním mikrokosmu jarní a podzimní bod (1.harm.) a oba obratníky (2.harm.) a všech 12 znamení (kombinace s 3.harm.). Balvan ležící vedle toho človíčka to vytváří také, ale jeho svět je poněkud kamenný.

obr_1_b__.gif (3510 bytes) obr_2_b__.gif (2307 bytes)

Zde je také vysvětlení biblického "ZA JEDEN DEN VÁM DÁVÁM JEDEN ROK" , a tím i teoretický základ pro "progress" stejně jako pro "solár".

Pro úplnost: dvanáctinné dělení v rovině ekliptiky vytváří 12 zodiakálních znamení. Dvanáctinné dělení indukované v rovině rovníku formuje základ tzv. astrologických domů. Promítnutím na ekliptiku dostaneme (neekválně dělené) astrologické domy (různé - podle projekce).


VNITŘNĺ ŘÁD ZODIAKU

obr_3_b__.gif (2162 bytes) obr_4_b__.gif (2690 bytes) obr_5_b__.gif (2948 bytes)


1.harmonická (2 uzly - jarní a podzimní bod) - obr.3 :

Rozděluje zodiak na dvě poloviny po 6-ti znameních - Beran až Panna, Váhy až Ryby. Pro prvních 6 znamení (obr.2) je rovník (a s ním človíček) pod ekliptikou - tj. vnitřní, "nevyjevené", "moje", "dole". Pro zbylých 6 znamení je rovník nad ekliptikou - tj. vnější, "vyjevené", "cizí", "nahoře".

Odvození následujícího není na dvě řádky (na mých šestiměsíčních seminářích zabere několik hodin po značné přípravě), tedy jen stručně výsledek:

2.harmonická (4 uzly - dělení na kvadranty) - obr.4 :

    1. kvadrant (vnitřní prostor) "pojmy"
    2. kvadrant (vnitřní čas) "činy"
    3. kvadrant (vnější prostor) "věci"
    4. kvadrant (vnější čas) "symboly"


3.harmonická (6 uzlů - dělení na dvojice "+/-" resp. třetění zodiaku) - obr.5 :

Dělení na třetiny po 4 znameních ( obsažené v dělení na 6 ) vytváří druhou základní strukturu zodiaku - dělení na "světy" ( tři světy po čtyřech živlech ):

    1.třetina  - "svět duševní"
    2.třetina  - "svět tělesný"   (vnitřní tělo - Lev,Panna, vnější  tělo - Váhy,Štír)
    3.třetina  - "svět duchovní" (společnost)
Poznamenejme, že dělení na 3 má přednost před dělením na 6. Je to důsledek následujícího: Dělení na 4 zjemňuje dělení na poloviny o dva dělící body na obratnících (body rovnodennosti jsou obsaženy již v dělení na 2). To nové, co přináší dělení na 6 jsou dělící body v 1. a 2. třetině cyklu. Tyto dva dělící body spolu s dělením na 4 již postačují k existenci dvanáctinného dělení, ve kterém je dělení na 6 obsaženo. Historicky je dělení na 3 (jako schopnost vědomí) nejmladší. Koncept staročínského TAO (být cestou) jej ještě neobsahuje, ale již ve védské individualizaci je trojnost a její důsledek - živly - obsažena.

Popsaná dělení celku (cyklu geneze) jsou ve svých důsledcích nástrojem pro snazší "proměřování" ( popis, pochopení ) celku, neboť jej hierarchicky rozčleňují na snáze uchopitelné sub-celky. Jde o podobný efekt, jaký známe u psacího stroje. Mohu mít "jedinou" klávesnici a na ní 60 kláves, jedinečných jak pro malá tak velká písmena. Nebo použiji "přeřazovač" a 30 kláves - stejných pro malá i velká (ovládat 30 kláves je snazší než jich ovládat 60). Tak lze postupovat i dále a mít např. čtyř-stupňový řadič a 15 kláves atd., až do opačného extrému: 60-stupňový řadič a jedinou klávesu.

Cyklus 12-ti znamení lze tedy členit na:

   1 x 12 jeden nerozčleněný cyklus 12-ti znamení. Od "12x1" se liší důrazem na celek - v důsledku se nám mohou stírat rozdíly mezi jednotlivými znameními.
   2 x 6 dva sub-cykly vnitřní/vnější (obr.3) po 6-ti znameních. Vytvářejí "opoziční" dvojice (viz dále).
   3 x 4 tři světy (obr.5) po čtyřech živlech: oheň (vnitřní expanze), zem (vnitřní tlumení), vzduch (vnější expanze), voda (vnější tlumení).
! zde je vnitřní/vnější lokální v rámci daného světa, tj. jiné úrovně než u dělení na 2 !
   4 x 3 čtyři kvadranty (obr.4) po třech typech: kardinální (od principu k jednotlivému, konkrétnímu), pevné (upevnění jednotlivého, ve-vázání), pohyblivé (od kterékoli jednotliviny k principu)
   6 x 2 šest po sobě jdoucích dvojic "+/-" (bratrů): kladné (vně aktivní), záporné (vně pasivní)
  12 x 1 12 znamení jako jedinečné (unikátní) jednotky. Od "1x12" se liší rizikem "pro stromy nevidí les".

Užitečnost členění na sub-celky lze dokumentovat na zmíněných "opozičních" dvojicích (dole/nahoře):

    Beran - moje představy     Váhy - cizí představy
    Býk - moje peníze, hodnoty     Štír - cizí peníze, hodnoty
    Blíženci - moje cesta, můj rod     Střelec - cizí cesta, cizorodé
    Rak - moje ocenění     Kozoroh - cizí ocenění
    Lev - moje hra, jeviště     Vodnář - cizí hra, jeviště
    Panna - moje ruce, práce     Ryby - cizí ruce, práce

 

TĚLESA

Vztah zodiaku k tělesům (planetám) je opět dán strukturací zodiaku: V prvním plánu - topologickém - žádná tělesa neexistují, ale již existuje (viz dále) 6 planetárních sfér . Vztah těles ke znamením se formuje až v reálném fyzikálním kosmu. A to jako interakce mezi milióny let znějící harmonií planetárních oběhů a časovým rozměrem myšlenek a činností (obecně jakýmkoli pozemským děním).

Promítněme nyní tuto strukturaci zodiaku na "mikrokosmos" zmíněného človíčka obíhajícího se Zeměkoulí. V duchu hesla "bližší košile než kabát", bude místo, kde se stýká svět duševní se světem "vnitřního těla" tj. dvojice Rak/Lev niternější než protilehlá oblast společnosti. Tím je ve skutečnosti dána polarizace 6-ti sfér vědomí - od nejvnitřnějšího k vnějšímu :
    Rak/Lev (jádro individua), Blíženci/Panna, ... Vodnář/Kozoroh (boží práh) .
Vřazení kosmických těles (planetárních funkcí) do zodiaku je dáno již zmíněnou interakcí planetárních cyklů a "časových konstant" pozemských aktivit v jednotlivých sférách vědomí:
    Niterná hnutí - krátká perioda ... společenské procesy - dlouhá perioda.

Než popíšeme výsledné uspořádání poznamenejme, že v celém dalším textu se planety chápou spíše ve smyslu "planetární funkce" či jako "duchovní rozměr" (génius planety), nikoliv jako fyzikální těleso. Ostatně i z předchozího plyne, že přiřazování samotných fyzikálních těles je druhotné a navíc závislé na stavu vědomí.

7 planetárních vládců 6-ti sfér vědomí

Vyšší vědomí    (jak jednotlivec vnímá společnost)
    6. Vodnář / Kozoroh - Saturn : zákon, řád, forma, struktura
    5. Ryby / Střelec - Jupiter : jméno (ve společnosti)

Smyslové vědomí
   (spojuje vnitřní představy a prožitky s vnějšími vjemy)
    4. Beran / Štír - Mars : vůle jednotlivce (prosazování vlastní hlavy)
    3. Býk / Váhy - Venuše : cit jednotlivce

Vnitřní vědomí
    2. Blíženci / Panna - Merkur : rozum jednotlivce
    1. Rak / Lev - Luna+Slunce : tvárné ego (jádro individua)
 
obr_6_b__.gif (8613 bytes)

Uvedené úrovně vědomí (viz také obr.6) jsou vymezeny tím, že Saturn a Jupiter vládnou jen ve vnějším, naopak Merkur a Slunce s Lunou jen ve vnitřním a Mars s Venuší zároveň ve vnitřním i ve vnějším. Proto je smyslové vědomí místem vlastní realizace principu "jak nahoře tak dole, jak dole tak nahoře". Z polohy saturnské sféry vyplývá, proč je Saturn nazýván "strážce prahu poznání" nebo "strážce božího prahu". Z tohoto pohledu můžeme sféře Saturna přiřadit "ZÁKON BOŽĺ" a jupiterské sféře "JMÉNO BOŽĺ" či - což je totéž - "JMÉNO BOŽĺho stvoření". A odtud opět tradiční spojení JUPITER - "BOŽĺ PLANETA". Zdánlivá nesrovnalost "Luna/Slunce" má tuto logiku: Světlo Slunce je zdrojem veškeré pozemské aktivity, jeho jemnohmotná část - prána - pak působí v jemnohmotných obalech těla (t.j. duchovně). Je motorem našich činů - t.j. toho, co "jde od srdce" (Lev = "planoucí srdce"). A také integrální silou (= Jang, integrace ega). Luna je "mrtvolou Slunce". Její světlo je světlo Slunce, ale zatížené (namodulované procezením, propasírováním) tou nejčernější hmotou, jakou známe. Je tedy nositelkou působení na materiální proměny (opak integrace - rozklad, Jin) a tudíž i zápis nebo čtení informace uložené ve hmotě.

Důsledek : Kdyby bylo jen Sluníčko - formovalo by sice žhavé, leč "kamenné srdce". Kdyby existovala jen Luna - vše by bylo jen "rozteklá protoplazma" (Werich). Spojením integračního působení Slunce a "plastifikačního" účinku Luny vzniká ego (integrace), ale tvárné.

obr_7_b__.gif (7427 bytes)

Pro úplnost dodávám (obr.7), že původně byla za vládce sféry Lva/Raka považována Luna. Slunce nemělo samostatnou sféru a bylo umisťováno mezi sféru Venuše a Marta na osu 0°Býka-0°Štíra (tzv. "osa srdce" - viz např. R.Alleau: Aspekty tradiční alchymie).

Pořadí vládců tak bylo uspořádáno striktně podle rychlosti:

  Luna, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn

Od kdy je tedy Slunce duálním spoluvládcem Luny ve sféře Rak/Lev? Od té doby, kdy lidské bytosti dokázaly rozpoznat v lunárním světle jeho sluneční původ, tj. když si začaly uvědomovat "Boží jiskru v nás" (Lev), tj. když si začaly být vědomy toho, co platilo od počátku, že "ČLOVĚK JE STVOŘEN K OBRAZU BOŽĺMU". K tomu jen poznamenám, že zmíněné vědomí se formovalo postupně jak postupoval proces "individuace" a jestliže manifestovalo až epochou křesťanství, pak "uzákoněno" bylo již v epoše Izraele, "technologicky" precizováno v epoše Egypta po "plošném ověření" v epoše Starobabylonských mýtických králů. Základ individuálního vědomí již před tím formovala epocha Védské Indie navazujíc na odkaz čínského tao. Skutečné počátky tohoto vědomí pak lze klást nejméně před epochu Atlantskou.

Vztah "superiorů" (Uran,Neptun,Pluto) k zodiaku:

URAN, NEPTUN, PLUTO

Tyto tzv. "společenské" planety přímo nepůsobí na 6 sfér lidského vědomí. Jejich vliv se uplatňuje zprostředkovaně efektem "spoluvlády". K dalšímu odvození využijeme pojem "oktávy":

Uran je "oktávou" Merkura (individuálního rozumu), Neptun oktávou Venuše (individuálního citu) a Pluto oktávou Marta (individuální vůle). Díváme-li se na společnost jako na bytost, pak lze říci, že

    Uran "technolog" reprezentuje ROZUM společnosti
    Neptun planeta univerzální lásky CIT         společnosti
    Pluto "strážce principů života" VŮLI      společnosti

Rozum společnosti - uranskou funkci - nejsme schopni přímo vnímat, ale projevy tohoto rozumu - TECHNIKU, technologii, ekonometrii... - vnímáme prostřednictvím pravidel, pouček, zákonů, výkresů, vzorců... tj. skrze FORMU, ŘÁD, ZÁKON, což jsou atributy Saturna. Podobně "cit" společnosti (Neptun) se projevuje v ideálech, snových vizích ... a naše vědomí se toho chápe prostřednictvím "JMÉNA" těch, kdož jsou nositeli těchto ideálů, tj. pomocí jupiterské sféry JMÉNA. Vůle společnosti (Pluto) jako kolektivní vůle se pak projevuje vůlí jednotlivců - Mars. Upozorňuji, že jedině ve vztahu Mars-Pluto je souběh "oktávy" a "spoluvlády".

Je tudíž:

    Uran spoluvládce sféry Saturna
    Neptun spoluvládce sféry Jupitera
    Pluto spoluvládce sféry Marta

Důležitá poznámka: Nefunguje-li v horoskopu (z jakékoli příčiny) Saturn, pak nefunguje - byť sebelépe postavený - Uran. Podobně pro Neptuna a Pluta. Obráceně to neplatí - poškozený či zablokovaný Uran !nediskvalifikuje! Saturna a stejně tak Neptun nediskvalifikuje Jupitera či Pluto Marta.

Vztah individua a společnosti pak vyplývá z rozšířené posloupnosti tj. Luna až Pluto:

obr_8_b__.gif (10632 bytes)

Všechny tři "společenské" planety fungují globálně tj. pokud vůbec vnímají jednotlivce, pak pouze jako "hlavu v davu". "Vyšší vědomí jednotlivce" (jeho vědomí společnosti) se překrývá s nejvnitřnější částí vědomí společnosti ve sféře Jupitera a Saturna. Do této překryvné části spadá také "institut manželství" (ze zákona) a sjednocení JMÉNA při jeho uzavírání. Rodina - odvozovaná od manželství - je pak základní stavební jednotkou společnosti.

Podobně jako vědomí individua nemá přímý přístup k vědomí společnosti za sféru Saturna, nemá ani společnost přímý přístup k vůli, citu... individua. Nicméně na úrovni JMÉNA či ZÁKONA je jednotlivec pro společnost "dostupný" individuálně, tedy nikoli jako "hlava v davu". To lze dokumentovat např. na jazykovém úzu:

"...jo NOVÁK - no to je v našem oboru pojem, to je ka-pa-ci-ta" A všichni mají na mysli zcela konkrétního Nováka, byť Nováků jsou spousty.

Že konkrétní, jednoznačné určení jednotlivce nemusí být jen na úrovni jména, dokládá např. trestní právo (zde schematicky):

"Kdo jinému způsobí újmu na zdraví ... bude potrestán odnětím svobody na tři až pět let".

Zcela konkrétní perzóna půjde "bručet" - ta, která splňuje uvedené výběrové kritérium (pravidlo). Je to také nádherný příklad, že již na principiální úrovni je kodifikována nepřípustnost "kolektivní viny" ze zákona. Saturnská sféra - sféra ZÁKONA - je již INDIVIDUÁLNĺ.

22 písmen Hebrejské abecedy
(Aneb všechno už tady bylo)

Základní kniha židovské vzdělanosti - Sefer Jecira ("kniha utváření", Geneze) - rozděluje 22 písmen na :

   12 písmen jednoduchých
     7 písmen dvojitých  (ale gramatika mluví jen o 6-ti !!)
     3 matky

v astrologii máme také 22 písmen - astrologické abecedy

  12 písmen jednoduchých  -  znamení, domy
    7 písmen dvojitých  -  tělesa (vládnou v 6-ti sférách po dvou znameních, Slunce a Luna navzájem)
    3 světy   (duševní, tělesný a duchovní)

Písmena jednoduchá jsou o "pořadí" - dopředu o genezi, pozpátku o reflexi. Dvojitá písmena jsou o hierarchii. Výklad horoskopu pak není nic jiného, než čtení slov (vět, ...) složených z písmenek astrologické abecedy. Samozřejmě se správnou "interpunkcí" - ale ta v horoskopu není a proto dobrý astrolog vzniká desetiletí.

Ostatně - prvňáček také hláskuje P--E--S, P-E-S, ... a nevidí, že je tam "pes" ( viz. Pepánek Nezdara  ).

V jiné podobě to známe i z běžného jazyka - samotné "jablko" nic nevypovídá o tom, zda jde o "jablko sváru", "jonatána", meniskus kolena či "zlatou renetu". Nic také nebrání tomu, aby "zlatá reneta" nebyla zároveň "jablkem sváru".

ZÁVĚR

Upozorňuji, že zde je uveden jen zlomek souvislostí, které tato "abeceda" obsahuje. Umíme dokázat, že starověcí zasvěcenci znali nejen většinu věcí zde zmíněných, ale věděli o nich mnohem víc než my. Nepřerušená tradice této "duchovní gramotnosti" se udržela až do středověku a tak "královská astrologie" stejně jako alchymie předrenesanční doby jsou posledními projevy skutečného vědění naší epochy. Přerušení této tradice v novověku pak způsobilo, že nejen objevujeme objevené, ale - a to je daleko horší - v pýše snoubící se s nedouctvím ignorujeme hluboký řád skrytý např. ve 12ti znameních. Jako učebnicový příklad naprostého nepochopení o čem jsou "klasické planety" (tj. dvojitá písmena) může posloužit spekulativní přiřazování novodobých planet znamením zodiaku např.: Uran jen do Vodnáře s vyjmutím Saturna, Neptun jen do Ryb s vyjmutím Jupitera a Pluto jen do Štíra či jen do Berana. Toto či podobné bohužel najdeme i v knihách renomovaných autorů. Ale to zásadní, čím se starověcí a středověcí zasvěcenci lišili od astrologů moderní doby je, že věděli proč a tudíž i jak, kdy a k čemu ten či onen prostředek použít.


Uveřejněno v časopise ASTRO č.41/1998 pod názvem "Vnitřní řád zvěrokruhu"
Text označený zeleně=vypuštěn v redakci, žlutě=přesunut redakcí namísto úvodu.

ZPĚT  na hlavní stránku

16:03:11, 04.říjen 2001