ank___nn_.png (372 bytes)
© 1996, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

LÉČITELÉ,  EGYPT  A  KARMA

ank___nn_.png Pražská Astrologická poradna "RA" má anch ve svém znaku. Zeptali jsme se Ing. Petra Rastokina, proč?

V posloupnosti epoch (Tao, Védy, Asyrie-Babylon, Egypt, Israel, Křesťanství) je Egypt první, který obrací svůj zájem k pozemskému. Křesťanství "láskou k bližnímu" čili živému člověku z masa a kostí, tento proces na úrovni individua završuje. Egypt je pro mne tedy jakýsi kořen. Jen tak na okraj - ten ANCH je lékařský. A na práci léčitelů velmi často navazuji. Nejen na mých seminářích karmické astrologie, ale i při práci s klienty.

Občas se setkáváme se situací, kdy léčitel odmítne pacienta se slovy "S tím já nemohu nic dělat, to je karmického původu". Profesionálně se zabývám karmickou astrologií. Na jednom typickém okruhu případů bych se pokusil ukázat, co se za "nemocí karmického původu" může skrývat a jaké řešení může nabídnout astrologie. Jde mi teď především o logiku věci, nikoli o výuku karmické astrologie. Proto budou příklady poněkud schematizovány.

Častým případem je onemocnění dítěte, kde buďto vychází lékařská diagnóza velmi vágní, nebo choroba tvrdošíjně odolává veškerým pokusům o léčení (obvykle obojí) a postupně se zhoršuje. Analýza horoskopu dítěte nevykazuje zjevné indikátory nemoci a to ani v tranzitech. Zatímco tranzity na horoskop matky (obecně rodiče) zjevně korespondují jak s nástupem, tak s jednotlivými fázemi vývoje nemoci dítěte. Horoskop matky v těchto případech často ukazuje řadu nevypořádaných konfliktů. V jednání se objevuje např. bezohledné prosazování vlastní vůle, spolu s přesvědčením o "svatém právu" na uplatňování vlastní pravdy jako zákona pro druhé.

Uvažovaný případ lze interpretovat zhruba takto: Narození dítěte je vyžádaná pomoc shůry. Pomoc vyžádaná těmi složkami osobnosti, kterým se nedaří přivést "šéfa-vědomí" k rozumnému počínání. Horoskopicky vykazuje narozené dítě často netriviální karmickou zkušenost (obrazně profesionál-specialista na...) . Dítě pak vytváří přídavný tlak na matku, aby změnila některé své přístupy a postoje. Samozřejmě, že tyto věci probíhají obvykle v nevědomé, či polovědomé rovině - jak u dítěte, tak u matky .

Případ pomoci vyžádané tím, koho se problém týká se vyskytuje spíše u lidí na vyšším stupni duchovní cesty, kdy člověk alespoň v hloubi duše ví, že to či ono dělá špatně. Pomoc shůry může být vyžádána také někým z příbuzných, často babičkou. Řešení bývá v těchto případech obtížnější. Dotyčný si jen s obtížemi uvědomuje důsledky svých činů (a někdy ani to ne). Jsou známy případy, kdy ke zlomu došlo až po úmrtí dítěte a bohužel i takové, kde se zdá, že ani toto nestačilo.

Pro "léčení" karmických onemocnění obecně platí, že je nutné řešit příčiny nikoliv projevy. "Karmická" je vždy situace, nikoli její výsledek! Omezení sílami osudu znamená omezení manévrovacího prostoru, nikoli určení, jak to dopadne. V uvedeném příkladu je "nemocná" rodina, dítě jen citlivě zrcadlí NEZDRAVÉ prostředí . Změnit své chování musí rodič a nemoc dítěte zmizí sama. Základní a ničím nepominutelnou podmínkou je, že musí nejdřív sám chtít. Musí být schopen uvidět chyby ve svém jednání a začít pracovat na jejich nápravě. Taková změna neproběhne ze dne na den a cesta může být dost trnitá, neboť nikdo nemůže překročit svůj stín. Může jej ale - ve svých činech - každou vteřinou svého bytí překračovat.

Léčitelé - jak plyne i z úvodní věty - tyto věci obvykle bezpečně vnímají, stejně jako fakt, že jednorázovým působením nezmění osobnost člověka. Ani astrologie nemůže nabídnout snadné řešení. Pomoc, kterou nabízí karmická astrologie spočívá v tom, že umožní člověku pochopit logiku vlastních činů a uvidět síly, které svými činy rozpoutal. Ukázat, jak dary, které dostal od sudiček na cestu životem používat, aby sloužily prospěchu jeho i jeho okolí.


Uveřejněno v časopise REGENA č.10/1996, str.21

ZPĚT  na hlavní stránku

04:40:50, 30.prosince 2022