ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Odkaz z článku Hermova váha - (Trutina Hermetis)
Na linearizované podobě úlohy je ukázána zaručená existence dvojice (vzor-obraz)


Přímý výpočet Hermovy váhy

Pro důkaz zaručené existence řešení se stačí omezit jen na Lunu na Ascendentu (krok Luny na straně vzoru pak není 12 hod, tedy "půl-otáčka na Descendent", ale 1 den tj. celá otáčka do dalšího Ascendentu). Také není nutné řešit úlohu pro obecnou vzdálenost epoch vzor-obraz, tj. pro libovolné násobky 14 dní (konstanta Kt viz dále). Pro srovnávací výpočet v závěru pak použijeme reálnou TH, a to pro zem.šířku 10°, aby se zmenšila nelinearita rychlosti Ascendentu.

Výchozí čas k opravě je Tn.  Od tohoto okamžiku odpočítáváme jak opravu dT2, tak počet dní Kt do epochy vzoru.

Použité symboly

vL = 360°/27.3215821 dní // rychlost Luny - vztažena na tropický měsíc
vA = 360°/den            // rychlost Ascendentu (1 otáčka za 1 den)
Kt        // [day]   zvolený počet dní pro epochy vzoru (0,14,28,..)
Ln        // [°]     výchozí poloha Luny v čase Tn
An        // [°]     výchozí poloha Ascendentu (pro stejný čas)
L2, A2    // [°]     poloha Luny2 a Asc2 obrazu (oprava výchozí polohy)
L1, A1    // [°]     poloha Luny1 a Ascendentu1 vzoru
dT2       // [day]   oprava času obrazu
dT1       // [day]   oprava času vzoru od Kt. V první části odlišena
                     rovnice pro Lunu (dT1L) a pro Ascenednt (dT1A)


Výchozí vztahy:

TH:(L2=A1) & (L1=A2)  // (01) & (02)

   dT2 = (L2-Ln)/vL   // (03)
   dT2 = (A2-An)/vA   // (04)

   dT1L = (L1 - (Ln + _360(Kt*vL)       ) )/vL   // (05)  dT1L =dT1
   dT1A = (A1 - (An + _360(Kt*vA) +360*m) )/vA   // (06)  dT1A =dT1

Člen Ln+(Kt*vL) je poloha Luny epochy vzoru odvozená od vstupní Luny Ln, podobně pro člen s An. Funkce _360() normalizuje výsledek do intervalu <0;360°).  Pro vzor je čas dT1L pro Lunu1 a dT1A pro Ascendent1 samozřejmě týž, proto dT1L=dT1A, nicméně zde formálně odlišeno kvůli kontrolnímu výpočtu na konci.

Člen +360*m jsou "celé otáčky" Ascendentu1, m je počet dní, o které se Luna vzdálí od epochy vzoru.


Odvození

Podle TH v (05) a (06) nahradíme
   dT1L = (A2 - (Ln+_360(Kt*vL)      ) )/vL   // (07) L1 výrazem A2
   dT1A = (L2 - (An+_360(Kt*vA)+360*m) )/vA   // (08) A1 výrazem L2

V rovnicích (03) a (04) osamostatníme L2 a A2
   L2 = dT2 *vL + Ln                      // (09)
   A2 = dT2 *vA + An                      // (10)
a podobně i rovnicích (07) a (08)
   A2 = dT1 *vL + Ln + _360(Kt*vL)        // (11) <-(07)
   L2 = dT1 *vA + An + _360(Kt*vA)+360*m  // (12) <-(08)
 
Levé strany (09) a (12) jsou stejné, podobně (10)=(11), odtud porovnáním pravých stran dostáváme (zde jsou ty 2 rovnice o 2 neznámých dT1 a dT2) *)

   dT2*vL + Ln = dT1*vA + An +_360(Kt*vA)+360*m // (13), (09)=(12)
   dT2*vA + An = dT1*vL + Ln +_360(Kt*vL)       // (14), (10)=(11)


Osamostatníme dT1: (13) vydělíme vA a (14) vydělíme vL

   dT2*vL/vA = dT1 + (An+_360(Kt*vA)+360*m)/vA - Ln/vA   // (15)
   dT2*vA/vL = dT1 + (Ln+_360(Kt*vL)      )/vL - An/vL   // (16)


Od (15) odečteme (16)

   dT2*vL/vA - dT2*vA/vL =
      = (An +_360(Kt*vA)+360*m)/vA - (Ln +_360(Kt*vL))/vL +An/vL -Ln/vA
(17)

Vytkneme dT2 a upravíme i další členy na
   dT2*(vL/vA - vA/vL) =
      = (An +_360(Kt*vA)+360*m -Ln)/vA -(Ln +_360(Kt*vL) -An)/vL
    //  (18)


Výsledek

 Po osamostatnění dT2 dostáváme výsledek:
   dT2 := (  ( An+_360(Kt*vA)+360*m -Ln )/vA
           - ( Ln+_360(Kt*vL)       -An )/vL )/(vL/vA-vA/vL);
  //  (19)
 
 
 pro Kt=0,  (zjednoduší následující kontrolní výpočet)
   dT2 := ( (An+360*m -Ln)/vA - (Ln-An)/vL )/(vL/vA - vA/vL);  // (19b)
 

Zbylé proměnné L2=A1, A2=L1 získáme dosazením dT2 postupně do (03), (04),
dT1 potom do(07) nebo (08).


Srovnávací výpočet pomocí TH

Dále můžeme kontrolně dopočítat hodnoty pomocí TH -

Vstupní časový okamžik Tn:
   30 Jul 2023 16:20 (2e00) [15e00 10n00]

   JDn =2460156.09722; An =264°1331; Ln =276°4690;

Vypočtený obraz:
   Jd2 =2460156.09233; Asc2 =262.5236; Moon2 =276.3969;
  
30 Jul 2023 16:12:57 (2e00),
   dT2 = -0.00489d = -0.11736h = -7m03s

Vypočtený vzor:
   Jd1 =2460155.13694; Asc1 =276.3968; Moon1 =262.5236;
  
29 Jul 2023 17:17:12 (2e00), dT1= 0.96028d = 23.04672h

Luna1 je o 1den dříve (tj.Asc1+360°), proto je pro následující výpočet m=1.


Kontrolní výpočet**)

Linearizovaný výpočet pro Kt=0, m=1, vstupní data stejná:
   Ln = 276°4690;  An = 264°1331;
   vL = 13.176396545 [°/den] = 360°/27.3215821d (tropický měsíc)
   vA = 360 [°/den] - Jako varianta otestována vA = 327.2534°/d tj. okamžité rychlosti Ascendentu An )

   dT2 := ((An+360-Ln)/vA -(Ln-An)/vL)/(vL/vA-vA/vL);
   dT2 = -0.00509d = -0.1221h = -7m20s
(vA =okamžitá rych. An)
   dT2 = -0.00108d = -0.0260h = -1m33s
(vA =360°/den)

   L2 := dT2*vL + Ln;   // (03')
   A2 := dT2*vA + An;   // (04')

   dT1L := _360(A2 -  Ln    )/vL;    // (07)' dT1L=dT1
   dT1A := _360(L2 - (An+360)/vA;    // (08)' dT1A=dT1
   dT1 = -1.06257d = -25.5018h (vA =okamžitá rych. An)
   dT1 = -0.96577d = -23.1786h
(vA =360°/den)

   L1 := _360(dT1L*vL + Ln);   // (05)'
   A1 := _360(dT1A*vA + An);   // (06)'
   L1 = A2 = 262°4681;  A1 = L2 = 276°4020 (vA =okamžitá rych. An)
   L1 = A2 = 263°7436;  A1 = L2 = 276°4547 (vA =360°/den)*) Striktně vzato by šlo o 6 rovnic o 6ti neznámých, ale 2 rovnice jsou triviální (A1=L2, A2=L1), takže jen 4. Ty ale tvoří 2 snadno upravitelné dvojice, a tak dostáváme ony 2 rovnice s neznámými dT1, dT2. Upřednostnil jsem eliminační postup, neboť lépe ukazuje a zachovává logiku jednotlivých členů.

**) Spíše se jedná o "kontrolu" toho, že odvozené vzorce opravdu počítají Hermovu váhu, než o kontrolu přesnosti výpočtu. Nicméně výsledek je překvapivě dobrý. Na větší vzdálenost (např. pro Kt=273 dní) by se vliv linearizace, tj. zanedbání nerovnoměrného pohybu Luny i Ascendetu projevil výrazněji.


ZPĚT  na hlavní stránku

02:22:49, 14. srpna 2023 © Ing. Petr Rastokin